Контакти

“Медиа Принт Македонија“
ул. Васил Ѓоргов бр.16, Т.Ц. Зебра
1000 Скопје
тел: + 389 02 30 89 239
факс: +389 02 30 89 202

Маркетинг и реклама
тел: + 389 02 30 89 242
факс: +389 02 30 89 254

Мали огласи и тажни помени
тел: + 389 02 32 36 730
+ 389 02 32 36 830

Претплата
тел: + 389 02 30 89 306
факс: + 389 02 30 89 301

Дистрибуција
тел: + 389 02 30 89 300
факс: + 389 02 30 89 301

За нас

“Медиа Принт Македонија“ (МПМ) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.


Гарантирањето на слободата на печатот, независноста на редакциите и новинарите и почитувањето на етичките вредности се основни начела na компанијата.


повеќе