За нас

"Медиа Принт Македонија" (ММП) е водечка медиумска компанија на македонскиот пазар конципирана согласно највисоките деловни и новинарски стандарди.

Telegraf.mk ви овозможува да добиете информации пред сите останати, преку изобилство на мултумедијални содржини, како и можности лесно да ги споделите содржините со своите пријатели на социјалните мрежи. Ние се обидуваме да ви ја овозможиме пошироката перспектива за настаните, но и во целост да ги вклучиме нашите читатели во приказната. Социјалните мрежи не ги гледаме само како канал за промоција туку и како платформа за воспоставување комуникација со нашите читатели и можност за нивно вклуување во работата на порталот.

На Telegraf.mk ќе гостуваат најинтересните личности од домашната интернет заедница: познати блогери, твитер корисници и сите останати кои социјалните медиуми ги сметаат за алатка за создавање на позитивна промена во нашето опкружување.

Telegraf.mk е дел од инвестициите и иновациите на Медиа Принт Македонија со цел понатамошен развој и унапредување на медиумите во Македонија и во регионот.

Telegraf.mk е франшиза на Telegraf.rs

Оснoван е во јуни 2013 година. Главен и одговорен уредник е Тоше Огњанов. 

Галерија од редакцијата на "Телеграф"